Polityka prywatności

Szanowni Państwo

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” albo „GDPR”, wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest STOWARZYSZENIE MALTA SŁUŻBA MEDYCZNA z siedzibą w Krakowie (30 – 443) przy ul. Totus Tuus 34, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155463, REGON: 356712070, NIP: 676223814.

Informacja o pozyskaniu danych

Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie bieżącej współpracy oraz realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – tj. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy zawarciu umowy o świadczenie usług. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS czy dostępne przeglądarki ksiąg wieczystych). Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, ale bez ich posiadania nie będziemy mogli skutecznie wykonać powierzonych nam usług. Część z danych mogła zostać pozyskana w trakcie prowadzenia działalności statutowej, także w wyniku wydanych orzeczeń sądowych. Niektóre dane mogliśmy pozyskać w trakcie udzielania pomocy medycznej.

Cel i uzasadnienie prawne dla przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) do d.) RODO, przede wszystkim jednak do prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz realizacji obowiązków ustawowych czy statutowych:

  • umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz usług czy to „na żywo” czy za pośrednictwem np. Internetu,
  • obsługi zgłoszonych przez Państwa reklamacji dot. jakości usług lub wad fizycznych czy prawnych,
  • bieżącej obsługi zgłoszeń, zapytań lub innych form kontaktu z Państwem,
  • wykonania obowiązków nałożonych przez prawo czy prawo wewnętrzne,
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

STOWARZYSZENIE MALTA SŁUŻBA MEDYCZNA z siedzibą w Krakowie przetwarzać będzie zatem dane następujących kategorii: dane identyfikacyjne, dane dotyczące wysokości salda, dane związane ze stosunkiem cywilno – prawnym i inne dane wymagane przez prawo, dane dotyczące Państwa stosunków wynikających z działalności statutowej a w przypadku udzielenia pomocy medycznej – dane dotyczące stanu zdrowia.

Państwa dane są gromadzone także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podatkowego, ubezpieczeniowego, cywilnego, pracy, medycznego i innych przepisów.

Może się zdarzyć, że Państwa dane mogą zostać wykorzystane do prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim, z wolą ulepszenia jakości naszych usług, zapewnienia usług płatniczych, zapewnieniem bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, monitorowaniem Państwa zainteresowań dot. naszych usług i Państwa aktywności, organizacji konkursów, promocji i innych akcji, obsługa Państwa życzeń, windykacji należności czy archiwizacji.

W przypadku uzyskania od Państwa odrębnej zgody, możemy przetwarzać Państwa dane w postaci plików cookies (tzw. „ciasteczka”), danych ze stron internetowych itp.

Proszę pamiętać, że podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny i możecie Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo danych osobowych wymaganych do realizacji opisanych wyżej celów, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

Państwa uprawnienia względem naszej Instytucji w związku z przetwarzaniem danych

STOWARZYSZENIE MALTA SŁUŻBA MEDYCZNA z siedzibą w Krakowie respektuje i gwarantuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – w przypadku w którym zajdą odpowiednie ku temu przesłanki opisane w przepisach prawa.

W przypadku, w którym spostrzeżecie Państwo, że Stowarzyszenie naruszyło Państwa uprawnienia, możecie Państwo zawiadomić o tym organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Co z prawem do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych?

STOWARZYSZENIE MALTA SŁUŻBA MEDYCZNA z siedzibą w Krakowie, gwarantuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

− sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli zaś przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych,

− Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.

Podmioty, którym ujawniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane są pilnie przez nas strzeżone i nie ujawnimy ich nikomu bez uzasadnionej potrzeby.

Nasze Stowarzyszenie może ujawnić Państwa dane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie realizacji danej usługi – tłumaczom, firmom księgowym, kancelarii prawnej, dostawcom usług internetowych w zakresie wykonania usług typu chmura, dysk wirtualny, firmom świadczącym usług płatnicze online, służbom technicznym, notariuszom, organom administracji publicznej i innym podmiotom, których zaangażowanie do wykonania umowy zawartej z Państwem lub wymogów ustawowych (czy też obowiązków statutowych) jest bezwzględnie konieczne itd. Państwa dane mogą zostać udostępnione instytucjom medycznym w związku ze świadczeniem działalności statutowej – w tym na Państwa rzecz – w zakresie udzielania Państwu pomocy medycznej.

Może się także zdarzyć, że Państwa dane będą musiały zostać przekazane organom administracji publicznej, organom ścigania i innym podmiotom, których działanie reguluje prawo do celów związanych z wykonaniem obowiązków prawnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres związany z wykonaniem usługi a także przez okres upływu przedawnienia chyba, że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy bądź wyrazicie nam Państwo zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu.

Dane dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

Informacja na temat przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Państwa dane będą przechowywane zasadniczo na terenie Unii Europejskiej. Może jednak zdarzyć się, że w związku z wykorzystywaniem narzędzi różnych aplikacji (np. usług marki Google lub podobnych) dane będą przetwarzane poza granicami EOG. Zawsze jednak przetwarzanie to powinno odbywać się w zgodzie z zaleceniami i zgodami Komisji Europejskiej.

W przypadku tłumaczeń lub innych usług część danych może być przekazywana do innych Państw spoza EOG – lecz zawsze odbywać się to będzie za Państwa zgodą – w związku ze specyfiką danego działania.

Profilowanie i zautomatyzowanie przetwarzania danych

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub przy użyciu mechanizmu profilowania – zasadniczo odbywać się to będzie przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych lub komputerowych mających usprawnić naszą pracę i ulepszyć jakość usług. Nie przewidujemy by (poza polepszeniem jakości usług) proces ten wpłynął na Państwa sytuację prawną lub faktyczną.

top2

Kontakt

Inspektor Danych Osobowych: